Algemene bedrijfsvoorwaarden

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten en producten van Super Steph. 

Artikel 1 – Definities

Super Steph, gevestigd te Raalte, KvK-nummer 81126271, wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als dienstverlener.
De wederpartij van dienstverlener wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als opdrachtgever.
Partijen zijn dienstverlener en opdrachtgever samen.
Met de overeenkomst wordt bedoeld de overeenkomst tot dienstverlening tussen partijen.

Artikel 2 – Toepasselijkheid algemene voorwaarden

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, overeenkomsten en leveringen van diensten of goederen door of namens dienstverlener.
Afwijken van deze voorwaarden kan alleen als dat uitdrukkelijk én schriftelijk door partijen is overeengekomen.
De overeenkomst bevat voor dienstverlener steeds inspanningsverplichtingen, geen resultaatsverplichtingen.

Artikel 3 – Betaling

Declaraties moeten binnen 14 dagen na factuurdatum betaald zijn, tenzij partijen hierover schriftelijk andere afspraken hebben gemaakt of op de declaratie een andere betaaltermijn vermeld is.
Betalingen geschieden zonder enig beroep op opschorting of verrekening door overschrijving van het verschuldigde bedrag op het door dienstverlener opgegeven bankrekeningnummer.
Betaalt opdrachtgever niet binnen de overeengekomen termijn, dan is hij van rechtswege, zonder dat daarvoor enige aanmaning nodig is, in verzuim. Vanaf dat moment is dienstverlener gerechtigd de verplichtingen op te schorten totdat opdrachtgever aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.
Blijft opdrachtgever in gebreke, dan zal dienstverlener tot invordering overgaan. De kosten met betrekking tot die invordering komen voor rekening van de opdrachtgever. Wanneer opdracht­gever in verzuim is, is hij naast de hoofdsom tevens wettelijke (handels)rente, buitengerechtelijke incassokosten en overige schade verschuldigd aan dienstverlener. De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.
In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van dienstverlener op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
Weigert opdrachtgever zijn medewerking aan de uitvoering van de opdracht door dienstverlener, dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan dienstverlener te betalen.

Artikel 4 – Aanbiedingen en offertes

De aanbiedingen van dienstverlener zijn hooguit 1 maand geldig, tenzij in het aanbod een andere termijn van aanvaarding is genoemd. Wordt het aanbod niet binnen die gestelde termijn aanvaard, dan vervalt het aanbod.
Levertijden in offertes zijn indicatief en geven de opdrachtgever bij overschrijding daarvan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij partijen uitdrukkelijk én schriftelijk anders zijn overeengekomen.
Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen. Partijen moeten dit uitdrukkelijk én schriftelijk overeenkomen.

Artikel 5 – Prijzen

De op aanbiedingen, offertes en facturen van dienstverlener genoemde prijzen zijn exclusief btw en eventuele andere overheidsheffingen, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
De prijzen van goederen zijn gebaseerd op de op dat moment bekend zijnde kostprijzen. Verhogingen hiervan, die door de dienstverlener niet konden worden voorzien ten tijde van het doen van de aanbieding c.q. het tot stand komen van de overeenkomst, kunnen aanleiding geven tot prijsverhogingen.
Ten aanzien van de dienstverlening kunnen partijen bij de totstandkoming van de overeenkomst een vaste prijs overeenkomen.
Indien er geen vaste prijs is overeengekomen, kan het tarief met betrekking tot de dienstverlening worden vastgesteld op grond van de werkelijk bestede uren. Het tarief wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van dienstverlener, geldend voor de periode waarin hij de werkzaamheden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen.
Indien geen tarief op grond van de werkelijk bestede uren is afgesproken, wordt voor de dienstverlening een richtprijs afgesproken, waarbij dienstverlener gerechtigd is om hier tot 10% vanaf te afwijken. Indien de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen, dient dienstverlener opdrachtgever tijdig te laten weten waarom een hogere prijs gerechtvaardigd is. Opdrachtgever heeft in dat geval het recht om een deel van de opdracht te laten vervallen, dat boven de richtprijs vermeerderd met 10% uitkomt.

Artikel 6 – Prijsindexering

De bij het aangaan van de overeenkomst overeengekomen prijzen en uurlonen zijn gebaseerd op het op dat moment gehanteerde prijspeil. Dienstverlener heeft het recht de aan opdrachtgever te berekenen vergoedingen ten allen tijde aan te passen.
Aangepaste prijzen, tarieven en uurlonen worden zo spoedig mogelijk, maar minimaal 1 maand van tevoren, medegedeeld aan opdrachtgever.

Artikel 7 – Informatieverstrekking door opdrachtgever

Opdrachtgever stelt alle informatie die voor de uitvoering van de opdracht relevant is beschikbaar voor dienstverlener.
Opdrachtgever is verplicht alle gegevens en bescheiden, die dienstverlener meent nodig te hebben voor het correct uitvoeren van de opdracht, tijdig en in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking te stellen
Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan dienstverlener ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de opdracht niet anders voortvloeit.
Opdrachtgever vrijwaart dienstverlener voor elke schade in welke vorm dan ook die voortvloeit uit het niet voldoen aan het in het eerste lid van dit artikel gestelde.
Indien en voor zover opdrachtgever dit verzoekt, retourneert dienstverlener de betreffende bescheiden.
Stelt opdrachtgever niet, niet tijdig of niet behoorlijk de door dienstverlener verlangde gegevens en bescheiden beschikbaar en loopt de uitvoering van de opdracht hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en extra honoraria voor rekening van opdrachtgever.

Artikel 8 – Intrekking opdracht

Het staat opdrachtgever vrij om de opdracht aan dienstverlener op elk gewenst moment te beëindigen. Indien er in de overeenkomst van de opdracht een opzegtermijn staat, is deze leidend.
Wanneer opdrachtgever de opdracht intrekt, is opdrachtgever verplicht het verschuldigde loon en de gemaakte onkosten van dienstverlener te betalen.

Betaalde afspraken voor sparren, videobellen of fysieke ontmoetingen annuleren of verzetten

Kun je onverhoopt niet? Laat het dan minimaal 24 uur van tevoren weten. Je mag de afspraak dan kosteloos verzetten naar een nieuwe datum binnen 2 maanden.

Er wordt geen restitutie geboden voor annuleringen.

 

Artikel 9 – Uitvoering van de overeenkomst

Dienstverlener voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit.
Dienstverlener heeft het recht om werkzaamheden te laten verrichten door derden.
De uitvoering geschiedt in onderling overleg en na schriftelijk akkoord en betaling van het eventueel afgesproken voorschot.
Het is de verantwoordelijkheid van opdrachtgever dat dienstverlener tijdig kan beginnen aan de opdracht.

Artikel 10 – Contractduur opdracht

De overeenkomst tussen opdrachtgever en dienstverlener wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst iets anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk én schriftelijk anders zijn overeengekomen.
Zijn partijen binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nooit een fatale termijn. Bij overschrijding van deze termijn moet opdrachtgever dienstverlener schriftelijk in gebreke stellen.

Artikel 11 – Wijziging van de overeenkomst

Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering van de opdracht noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aan.
Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Dienstverlener stelt opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte.
Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, licht dienstverlener opdrachtgever hierover zo spoedig mogelijk schriftelijk in.
Indien partijen een vast honorarium zijn overeengekomen, geeft dienstverlener daarbij aan in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.

Artikel 12 – Overmacht

In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van dienstverlener in de nakoming van enige verplichting jegens opdrachtgever niet aan dienstverlener kan worden toegerekend in geval van een van de wil van dienstverlener onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen jegens opdrachtgever geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijk­heid niet van dienstverlener kan worden verlangd. Tot die omstandigheden worden mede gerekend wanprestaties van toeleveranciers of andere derden, stroom- of internet­storingen, computervirussen, stakingen, slechte weersomstandigheden en werkonderbrekingen.
Indien zich een situatie als hiervoor bedoeld voordoet als gevolg waarvan dienstverlener niet aan zijn verplichtingen jegens opdrachtgever kan voldoen, dan worden die verplichtingen opgeschort zolang dienstverlener niet aan zijn verplichtingen kan voldoen. Indien de in de vorige zin bedoelde situatie 30 kalenderdagen heeft geduurd, hebben partijen het recht de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
Dienstverlener is in het geval als bedoeld in het tweede lid van dit artikel niet gehouden tot vergoeding van enige schade, ook niet als dienstverlener als gevolg van de overmachtstoestand enig voordeel geniet.

Artikel 13 – Verrekening

 

Opdrachtgever doet afstand van zijn recht om een schuld aan dienstverlener te verrekenen met een vordering op dienstverlener.

Artikel 14 – Opschorting

Opdrachtgever doet afstand van het recht om de nakoming van enige uit deze overeenkomst voortvloeiende verbintenis op te schorten.

Artikel 15 – Overdracht van rechten

Rechten van een partij uit deze overeenkomst kunnen niet worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van de andere partij. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83, tweede lid, Burgerlijk Wetboek.

Artikel 16 – Verval van de vordering

Elk recht op vergoeding van schade veroorzaakt door dienstverlener vervalt in elk geval 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89 Burgerlijk Wetboek.

Artikel 17 – Verzekering

Opdrachtgever verplicht zich geleverde zaken die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de onderliggende overeenkomst, alsook zaken van dienstverlener die bij opdrachtgever aanwezig zijn en zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd, adequaat te verzekeren en verzekerd te houden tegen onder andere brand, ontploffings- en waterschade evenals diefstal.
Opdrachtgever geeft op eerste verzoek de polis van deze verzekeringen ter inzage.

Artikel 18 – Aansprakelijkheid schade

Dienstverlener is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit deze overeenkomst, tenzij dienstverlener de schade opzettelijk of met grove schuld heeft veroorzaakt.
In het geval dat dienstverlener een schadevergoeding verschuldigd is aan opdrachtgever bedraagt de schade niet meer dan het honorarium.
Iedere aansprakelijkheid voor schade, voortvloeiende uit of verband houdende met de uitvoering van een overeenkomst, is steeds beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de gesloten (beroeps)aansprake­lijk­heidsverzekering(en) wordt uitbetaald. Dit bedrag wordt vermeerderd met het bedrag van het eigen risico volgens de desbetreffende polis.
De aansprakelijkheidsbeperking geldt ook als dienstverlener aansprakelijk wordt gesteld voor schade die direct of indirect voortvloeit uit het niet deugdelijk functioneren van de door dienstverlener bij de uitvoering van de opdracht gebruikte apparatuur, software, gegevensbestanden, registers of andere zaken.
Niet uitgesloten is de aansprakelijkheid van dienstverlener voor schade die het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van dienstverlener, zijn leidinggevende of ondergeschikten.

Artikel 19 – Aansprakelijkheid opdrachtgever

Ingeval een opdracht wordt verstrekt door meer dan één persoon, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de bedragen die uit hoofde van die opdracht aan dienstverlener verschuldigd zijn.
Wordt een opdracht middellijk of onmiddellijk verstrekt door een natuurlijke persoon namens een rechtspersoon, dan kan deze natuurlijke persoon tevens in privé opdrachtgever zijn. Daarvoor is vereist dat deze natuurlijke persoon beschouwd kan worden als de (mede)beleidsbepaler van de rechtspersoon. Bij wanbetaling door de rechtspersoon is de natuurlijke persoon dus persoonlijk aansprakelijk voor de betaling van de declaratie, onverschillig of deze, al dan niet op verzoek van opdrachtgever, ten name van een rechtspersoon dan wel ten name van opdrachtgever als natuurlijk persoon of hen beiden is gesteld.

Artikel 20 – Vrijwaring

De opdrachtgever vrijwaart dienstverlener tegen alle aanspraken van derden, die verband houden met de door dienstverlener geleverde goederen en/of diensten.

Artikel 21 – Klachtplicht

Opdrachtgever is verplicht klachten over de verrichte werkzaamheden direct schriftelijk te melden aan dienstverlener. De klacht bevat een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming, zodat dienstverlener in staat is hierop adequaat te reageren.
Een klacht kan er in ieder geval niet toe leiden, dat dienstverlener gehouden kan worden om andere werkzaamheden te verrichten dan zijn overeengekomen.

Artikel 22 – Eigendomsvoorbehoud, opschortingsrecht en retentierecht

De bij opdrachtgever aanwezige zaken en geleverde zaken en onderdelen blijven eigendom van dienstverlener totdat opdrachtgever de gehele afgesproken prijs heeft betaald. Tot die tijd kan dienstverlener zich beroepen op zijn eigendomsvoorbehoud en de zaken terugnemen.
Indien de overeengekomen vooruit te betalen bedragen niet of niet op tijd worden voldaan, heeft dienstverlener het recht om de werkzaamheden op te schorten totdat het overeengekomen deel alsnog is voldaan. Er is dan sprake van schuldeisersverzuim. Een verlate levering kan in dat geval niet aan dienstverlener worden tegengeworpen.
Dienstverlener is niet bevoegd de onder zijn eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
Indien zaken nog niet zijn geleverd, maar de overeengekomen voortuitbetaling of prijs niet conform afspraak is voldaan, heeft dienstverlener het recht van retentie. De zaak wordt dan niet geleverd totdat opdrachtgever volledig en conform afspraak heeft betaald.
In geval van liquidatie, insolventie of surseance van betaling van opdrachtgever zijn de verplichtingen van opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 23 – Intellectueel eigendom

Tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen, behoudt dienstverlener alle intellectuele absolute rechten (waaronder auteursrecht, octrooirecht, merkenrecht, tekeningen- en modellen­recht, etc.) op alle ontwerpen, tekeningen, geschriften, dragers met gegevens of andere informatie, offertes, afbeeldingen, schetsen, modellen, maquettes, etc.
De genoemde intellectuele absolute rechten mogen niet zonder schriftelijke toestemming van dienstverlener worden gekopieerd, aan derden getoond en/of ter beschikking gesteld of op andere wijze worden gebruikt.
Opdrachtgever verplicht zich tot geheimhouding van de door dienstverlener aan hem ter beschikking gestelde vertrouwelijke informatie. Onder vertrouwelijke informatie wordt in ieder geval verstaan datgene waarop dit artikel betrekking heeft, alsmede de bedrijfsgegevens. Opdrachtgever verplicht zich zijn personeel en/of derden die betrokken zijn bij de uitvoering van deze overeenkomst, een schriftelijke geheimhoudingsplicht op te leggen van de strekking van deze bepaling.

Artikel 24 – Geheimhouding

Ieder der partijen houdt de informatie die hij (in welke vorm dan ook) van de andere partij ontvangt en alle andere informatie betreffende de andere partij waarvan hij weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat deze geheim of vertrouwelijk is, dan wel informatie waarvan hij kan verwachten dat de verspreiding daarvan de andere partij schade kan berokkenen, geheim en neemt alle nodige maatregelen om te waarborgen dat zijn personeel de genoemde informatie ook geheimhoudt.
De in het eerste lid van dit artikel genoemde geheimhoudingsplicht geldt niet voor informatie:
die op het moment dat de ontvanger deze informatie ontving al openbaar was of nadien openbaar is geworden zonder een schending door de ontvangende partij van een op hem rustende geheimhoudingsplicht;
waarvan de ontvangende partij kan bewijzen dat deze informatie al in zijn bezit was op het moment van verstrekken door de andere partij;
die de ontvangende partij van een derde heeft ontvangen waarbij deze derde gerechtigd was deze informatie aan de ontvangende partij te verstrekken
die door de ontvangende partij openbaar wordt gemaakt op grond van een wettelijke plicht.
De in dit artikel omschreven geheimhoudingsplicht geldt voor de duur van deze overeenkomst en voor een periode van drie jaar na het eindigen daarvan.
Artikel 25 – Boete op overtreding geheimhoudingsplicht

Overtreedt opdrachtgever het artikel van deze algemene voorwaarden over geheimhouding, dan verbeurt opdrachtgever ten behoeve van dienstverlener een onmiddellijk opeisbare boete van €1000 voor elke overtreding en daarnaast een bedrag van € 500 voor elke dag dat die overtreding voortduurt. Dit is ongeacht of de overtreding aan opdrachtgever kan worden toegerekend. Bovendien is er voor het verbeuren van deze boete geen voorafgaande ingebrekestelling of gerechtelijke procedure benodigd. Ook hoeft er geen sprake te zijn van enige vorm van schade.
Het verbeuren van de in het eerste lid van dit artikel bedoelde boete doet geen afbreuk aan de overige rechten van dienstverlener waaronder zijn recht om naast de boete schadevergoeding te vorderen.
Artikel 26 – Niet-overname personeel

Opdrachtgever neemt geen medewerkers van dienstverlener (of van ondernemingen waarop dienstverlener ter uitvoering van deze overeenkomst een beroep heeft gedaan en die betrokkenen zijn (geweest) bij de uitvoering van de overeenkomst) in dienst. Ook laat hij hen niet anderszins direct of indirect voor zich werken. Dit verbod geldt gedurende de looptijd van de overeenkomst tot een jaar na beëindiging daarvan. Op dit verbod geldt één uitzondering: partijen kunnen in goed zakelijk overleg met elkaar andere afspraken maken. Deze afspraken gelden voor zover die schriftelijk zijn vastgelegd.

Artikel 27 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
De Nederlandse rechter in het arrondissement waar Super Steph is gevestigd/praktijk houdt/kantoor houdt (Overijssel) is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

Disclaimer
Op het gebruik van deze website (https://https://vawordeninspanje.nl) zijn onderstaande gebruiksvoorwaarden van toepassing. Door gebruik te maken van deze website, wordt u geacht kennis te hebben genomen van de gebruiksvoorwaarden en deze te hebben aanvaard.

Gebruik van informatie
Super Steph streeft ernaar op deze website altijd juiste en actuele informatie aan te bieden. Hoewel deze informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, staat Super Steph niet in voor de volledigheid, juistheid of actualiteit van de informatie. De juridische informatie op de website is van algemene aard en kan niet worden beschouwd als een vervanging van juridisch advies.

Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Super Steph aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van de informatie of de website en evenmin voor het niet goed functioneren van de website.
Op basis van het verzenden en ontvangen van informatie via de website of via e-mail kan niet zonder meer een relatie tussen Super Steph en de gebruiker van de website ontstaan.

E-mail
Super Steph garandeert niet dat aan haar gezonden e-mails (tijdig) worden ontvangen of verwerkt, omdat tijdige ontvangst van e-mails niet kan worden gegarandeerd. Ook de veiligheid van het e-mailverkeer kan niet volledig worden gegarandeerd door de hieraan verbonden veiligheidsrisico’s. Door zonder encryptie of wachtwoordbeveiliging per e-mail met Super Steph te corresponderen, accepteert u dit risico.

Hyperlinks
Deze website kan hyperlinks bevatten naar websites van derden. Super Steph heeft geen invloed op websites van derden en is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid of inhoud daarvan. Super Steph aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van websites van derden.

Intellectuele eigendomsrechten
Alle publicaties en uitingen van Super Steph zijn beschermd door auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Behalve voor persoonlijk en niet commercieel gebruik, mag niets uit deze publicaties en uitingen op welke manier dan ook verveelvoudigd, gekopieerd of op een andere manier openbaar worden gemaakt, zonder dat Super Steph daar vooraf schriftelijke toestemming voor heeft gegeven.

 

Voorwaarden cursus

Deze voorwaarden zijn een aanvulling op de bovenstaande algemene bedrijfsvoorwaarden. Bij conflicterende informatie zijn de cursusvoorwaarden leidend t.o.v. de algemene bedrijfsvoorwaarden.

Geld terug garantie

Vond je het niks? Dat vind ik jammer om te horen. Als je me binnen 14 dagen na aankoop een mail stuurt via stephanie@vawordeninspanje.nl en me laat weten dat je je deelname wilt opzeggen, dan stort ik je aankoopbedrag binnen 1 week terug.

Let op: Je verliest direct je toegang tot de leeromgeving en alle 1-op-1 sessies die je op dat moment al gebruikt hebt worden in mindering gebracht op je retourbedrag. Het tarief per sessie wordt berekend als volgt: jouw aankoop bedrag – de prijs voor de DIY versie op het moment van aankoop / 6 sessies.

Annuleer je later dan 14 dagen na de aankoop? Dan heb je geen recht op restitutie.

Opzegging bij betaling in termijnen

Bij aankoop (ook bij betaling in termijnen) krijg je direct toegang tot alle lesmodules. Dit betekent dat als jij na 14 dagen annuleert, je nog steeds de resterende termijnen dient te betalen. Je kunt immers de hele cursus al bekeken hebben. Als consument worden de niet-gebruikte 1-op-1 sessies in mindering gebracht op je resterende termijnen. Hier wordt dan gerekend met het tarief dat je onder het kopje hierboven (geld terug garantie) ziet. Als zakelijke klant dien je bij opzegging na 14 dagen nog steeds alle termijnen volledig te betalen, inclusief niet gebruikte 1-op-1 sessies.

Toegang

Toegang tot de cursus is persoonlijk. Ik heb hard gewerkt om deze cursus zo waardevol mogelijk voor je te maken en ik wil je vragen om dit te respecteren. Wil je de cursus aan een vrien(in) aanbevelen? Super leuk! Maar vraag deze persoon wel even om netjes zelf de cursus te kopen, in plaats van je wachtwoord te delen. Op het delen van jouw toegang staat een boete van 3 x de cursusprijs. Het gaat hiet om de cursusprijs op het moment waarop ik je aanspreek op het delen van jouw toegang.

Eigendom

Alle onderdelen van mijn cursus, website en ander materiaal dat ik jou aanbied, zijn en blijven mijn eigendom. Ook na jouw aankoop van de cursus. Je mag de cursus niet kopiëren, namaken of jouw wachtwoord delen/doorverkopen aan anderen.

Natuurlijk vind ik het wel superleuk als je enthousiast bent over mijn cursus en graag eens een screenshot op social media deelt. Helemaal niet erg! Om te voorkomen dat dit er misbruik van dit “grijze gebied” wordt gemaakt, wil ik je vragen om niet meer dan 5% van de cursus rechstreeks te delen. Twijfel je over of iets wel of niet kan? Vraag het gerust even! 🙂

Merk ik dat je toch meer deelt dan de bedoeling is of dat je jouw toegang deelt, dan zal ik je hierop aanspreken. Ga je er dan mee door? Dan zal ik (jurisische) stappen ondernemen om schadekosten op je te verhalen ter hoogte van 3 x de cursusprijs (dit is de cursusprijs op het moment waarop ik je de eerste waarschuwing stuur, deze is mogelijk hoger dan de cursusprijs die je betaald hebt).

Uiteraard verlies je in een dergelijk geval ook direct toegang tot de leeromgeving.

Maken van dezelfde/vergelijkbare cursus

In de eerste 24 maanden na aankoop van de cursus of verlenging van de cursus mag jij geen cursus maken die lijkt op de cursus die je bij mij gekocht hebt. Mocht ik ontdekken dat je dit wel doet, en ga je niet in op mijn verzoek om hiermee te stoppen, dan zal ik juridische stappen ondernemen om een boete van 3 x het cursusbedrag op je te verhalen (dit is de cursusprijs op het moment waarop ik je de eerste waarschuwing stuur, deze is mogelijk hoger dan de cursusprijs die je betaald hebt) + evt. aanvullende schade. De bewijslast ligt in het geval van een juridische procedure bij jou. Dat wil zeggen dat het jouw verantwoordelijkheid is om aan te tonen dat jouw cursus voldoende verschilt van de mijne om niet in schending van deze overeenkomst te zijn.

Verplaatsen 1-op-1 sessie

Laat me via stephanie@vawordeninspanje.nl minimaal 24 uur voor de afspraak weten dat je niet kunt. Je kunt dan via de online agenda een nieuwe afspraak inplannen binnen de periode waarin jij recht hebt op 1-op-1 begeleiding. Als je me niet op de hoogte stelt, of je doet dit korter dan 24 uur voor de afspraak, komt jouw recht op dat uur 1-op-1 helaas te vervallen.

Mijn recht om jouw deelname te stoppen

In principe krijg jij 1 jaar recht op deelname aan de cursus. Dat houdt in dat jij vanaf het moment van aankoop 12 maanden toegang hebt tot de leeromgeving.

Ik behoud echter het recht om jouw deelname per direct te stoppen als ik merk dat jij de voorwaarden van de cursus schendt. Jij hebt in dit geval geen recht op restitutie van het betaalde bedrag, tenzij dit door de wet anders bepaald is.

Resultaten en correctheid informatie

Ik ben niet aansprakelijk voor jouw resultaten (of gebrek daaraan) bij deelname aan een van mijn cursussen. De praktische informatie die in de cursus gegeven wordt komt vanuit mijn eigen ervaring en onderzoek, maar bij toepassing van de inhoud van de cursus blijf jij zelf verantwoordelijk voor het controleren van de correctheid en volledigheid van de informatie. Ik voorzie je van een richtlijn en van inspiratie door middel van mijn eigen ervaring, maar ben geenszins een officieel adviseur op het gebied van ondernemen, belastingen, verzekeringen, financiele zaken, juridische zaken, psychologie of emigratie.

Betaalde afspraken/sparsessies annuleren of verzetten

Kun je onverhoopt niet? Laat het dan minimaal 24 uur van tevoren weten. Je mag de afspraak dan kosteloos verzetten naar een nieuwe datum binnen 2 maanden.

Er wordt geen restitutie geboden voor annuleringen.

Overmacht

Mocht (een deel van) de cursus tijdelijk niet beschikbaar zijn door technische problemen bij het leerplatform of technische problemen bij de hostingpartij, dan geldt dit als overmacht. Ik ben niet aansprakelijk voor tijdelijk niet beschikbaar zijn van de cursus.

Is de cursus langer dan 1 maand niet beschikbaar? Dan zal ik me inspannen om je een alternatieve oplossing aan te bieden.

Jouw interactie met de cursus en andere cursisten

De community is een onderdeel van de cursus. In de community heb je natuurlijk ook contact met andere cursisten. Dit is een mooie plek om je netwerk uit te breiden en om kennis te delen.  Wel wil ik je vragen om in de community het volgende niet te doen:

  • Reclame maken voor jezelf of jouw bedrijf
  • Grof taalgebruik gebruiken, pesten, anderen afkraken of beledigen
  • Mijn rol als coach overnemen. Dat wil zeggen: je mag best jouw input delen, maar het is niet de bedoeling dat je jezelf als coach opstelt, de discussie domineert of eigen coachingsessies start

Inspanningsverplichting

Ik hoop natuurlijk van harte dat jij hele mooie successen boekt naar aanleiding van wat je hebt geleerd in de cursus. En ik geloof ook echt dat, als jij serieus aan de slag gaat, dit zeker moet lukken. Echter, mijn verplichting in deze overeenkomst is ten allen tijde een inspanningsverplichting en geen resultatenverplichting. De kwaliteit voor jouw resultaten ligt volledig aan jouw acties en inacties.

Bonussen

Eventuele bonussen die je hebt ontvangen bij aankoop hebben geen eigen waarde. Dat wil zeggen dat jij geen waarde kunt claimen voor deze bonussen, bijvoorbeeld in het geval van onbeschikbaarheid. Ook ben ik niet aansprakelijk voor de kwailteit van de bonussen.

 

Nederlands recht

Op mijn cursussen is, net als op de rest van mijn aanbod, het Nederlands recht van toepassing.

Versie 5: Laatst aangepast door Super Steph op 8 februari 2023